De Landgraaf Bok

Stacks Image 1462
De onderscheiding is een bronzen sculptuur (de Landgraafbok) ontworpen en gemaakt door beeldend kunstenaar Wim Steins. Deze gemeentelijke onderscheiding als bijzondere waardering, wordt jaarlijks door het gemeentebestuur uitgereikt aan iemand die zich voor de Carnaval in Landgraaf op bijzondere wijze gemanifesteerd en verdienstelijk heeft gemaakt. De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf (de Stuurgroep) doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. In de Landgraafbok wordt de naam van de drager en het jaar van uitreiking gegraveerd. De uitreiking door de Burgemeester van Landgraaf vindt dit jaar plaats tijdens voorafgaande aan de installatie van de nieuwe stadsprins.
 • 1989 Chris Kölgens †
 • 1990 Jo Driessen †
 • 1991 Geen uitreiking
 • 1992 Hein Cornips †
 • 1993 Nol Lutgens †
 • 1994 Herman Heynen †
 • 1995 Alois Mennis †
 • 1996 Paula Franssen †
 • 1997 Lei Willems †
 • 1998 Jo Storms
 • 1999 Greetje Huisman †
 • 2000 Ger Heijnen †
 • 2001 ...

Voordracht Landgraaf Bok

Gegevens voorgestelde persoon

Criteria:
De kandidaat dient een natuurlijk persoon te zijn, die zich lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval in Landgraaf in brede zin. Hierbij kan gedacht worden aan een verdienstelijk lid van een Carnavalsvereniging/ -stichting/ -groep, die naast eigen activiteiten een grote bijdrage geleverd heeft aan overstijgende activiteiten op het gebied van Carnaval. Enkel het feit dat iemand een (langdurig) lidmaatschapsjubileum heeft is onvoldoende reden voor toekenning. Een kandidaat kan ook iemand zijn zonder lidmaatschap van een Carnavalsvereniging/ -stichting/ -groep, maar die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de Carnaval in Landgraaf in brede zin. De woonplaats van de kandidaat doet niet ter zake. De kandidaatstelling dient ten alle tijde een in leven zijnde persoon te betreffen. Mocht een kandidaat overlijden, dan vervalt de kandidatuur.
Sluitingsdatum vóór 1 Augustus dit formulier opsturen.

Gegevens voordrager(s)

Sluitingsdatum vóór 1 september dit formulier opsturen.

Eventuele ondersteuning door derden

Eventuele ondersteuning door derden - vervolg

Bokdragers 1989 – 2020
10-09-2021 | Categorie: Landgraafbok
1989 Chris Kölgens V.V. De Geete
1990 Jo Driessen d’r Schaesbergse Vasteloavends Verrein †
1992 Hein Cornips d’r Schaesbergse Vasteloavends Verrein †
1993 Nol Lutgens V.V. De Geete †
1994 Herman Heynen CV- Ieëre Road De Sjweëgelsöppers †
1995 Alois Mennis CV De Wespelle †
1996 Paula Franssen CV De Spinneköpkes †
1997 Lei Willems CV D'r Sjtee Uul †
1998 Jo Storms Prinse-Road Schaesberg
1999 Greetje Huisman CV UNS-kes †
2000 Ger Heijnen CV-Ieëre Road De Sjweëgelsöppers †
2001 Andries Quaedvlieg VV De Geete †
2002 Ton Pagen Voorm. SVV president SVV, lid Optochcomité
2003 Kees Notenboom Overkoepelend Orgaan U-O-W
2004 Jo Quaedflieg CV-Ieëre Road De Sjweëgelsöppers
2005 Hub Arets Penningmeester Optochcomité
2006 Jan Weijers Voorzitter Perpluucomité secr. Prinse-Road Schaesberg †
2007 Jef Honings CV de Geete
2008 Jan de Jonge d’r Schaesbergse Vasteloavends
2009 Ans Pennartz CV UNS-kes
2010 Bep Spelthaen CV de Spinneköpkes
2011 Hay Wetzels CV Ieëre Road de Sjweëgelsöppers †
2012 Jan Jacobs VV de Geete †
2014 Frans Bremen Prinse-Road Schaesberg
2015 Wim Pelzer Lauradorp
2016 Heidi Arets CV de UNSkes
2017 Nico Heuvelmans Prinse Road Schaesberg
2018 Raymond Vlecken Burgemeester Landgraaf
2019 van Frans Elteren CV de Pänkes
2020 Henk Duda Schaesbergse Vastelaovends Verein

Formulieren

Het online formulier kunt u gebruiken, is dit te lastig gebruik deze links: Word PDF

Dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld vóór 1 September mailen naar:

Secretariaat Stichting Stuurgroep Carnaval Landgraaf T.a.v. Wim Badenhop, secretariaatstuurgroep@gmail.com


1.Doel De gemeenschapszin tussen de bevolking van de Landgraafse kernen bevorderen door het jaarlijkstoekennen van een 'brede' ge-meentelijke onderscheidingaan een inwoner (m/v) van Landgraaf die zich op carnavalistisch gebied voor de Landgraafse gemeenschap (of een deel daarvan) verdienstelijk heeft gemaakt.

2.De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf De kandidaatstellingen uiteindelijke selectie van de kandidaat voor de Landgraafbok zal geschieden in opdracht van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf. De burgemeester en de wethouder cultuur worden op de hoogte gesteld worden van de geselecteerde kandidaat.

3.De uitreiking De Landgraaforde zal jaarlijks door de Burgemeester van Landgraaf worden uitgereikt tijdens de feestelijkheden rondom de installatie van de Stadsprins(es) op carnavalszaterdag. De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf zal, i.s.m. het gemeentebestuur zorgdragen voor de organisatie rond de uitreiking van de orde.

4 Benoemingsprocedure a.De commissie "Landgraafbok" bestaat uit drie leden van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf, één lid uit iedere kern van de voormalige gemeenten Schaesberg,Nieuwenhagen en Ubach over Worms. Dit met uitzondering van het gestelde in artikel 21 lid 2. b.Kandidaten kunnen naar voren worden gebracht door alle inwoners van de Gemeente Landgraaf. c.De Commissie selecteert de aangebrachte kandidaten en brengt de nummer 1 naar voren bij de voorzittervan het Dagelijks Bestuur van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf. d.Vervolgens neemt de commissie Landgraafbok contact op met de kandidaat. e.Mocht onverhoopt blijken, dat de kandidaatgeen prijs stelt op de orde en deze weigert, stelt de commissie kandidaat nr. 2 voor bij het Dagelijks Bestuur van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf en treedt vervolgens de procedure, zoals genoemd in punt d in werking. f.Na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur wordt de kandidaat voorgedragen bij de verantwoordelijke wethoudervan cultuur voor de formele goedkeuring binnen het college. De Stuurgroep van Landgraafse Carnavalsorganisaties doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. Het gemeente bestuur gaat indien gewenst c.q. noodzakelijk de antecedenten na van de voordracht alvorens deze definitief wordt toegekend. g. Van de commissieleden treedt jaarlijks bij toerbeurt één lid af. Het aftredende commissielid is terstond herkiesbaar. h. De onderscheiding zal bestaan uit een draagorde met een bijbehorende oorkonde. i. De onderscheiding zal steeds dezelfde vorm en grootte hebben en als zodanig herkenbaar zijn als de Landgraafbok. j. Op de oorkonde zal de naam van de gedecoreerde worden vermeld, en het jaar waarin de orde is toegekend. k. De orde wordt jaarlijks, uitgezonderd het gestelde in punt f, uitgereikt. I. De kandidaat dient de orde zelf in ontvangst nemen, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen zoals ziekenhuisopname, sterfgeval in de naaste familie, e.d. In deze gevallen wordt door de commissie in overleg met het Dagelijks Bestuur van de Stichting Carnavalsorganisaties Landgraaf beslist hoe en waar de uitreikingzal plaatsvinden. m. De uitreiking vindt plaats, behoudens bijzondere omstandigheden zoalsgenoemd in punt I tijdens de sleuteloverdracht n. De presentatie rond de uitreiking is in handen van de voorzitter of door een door hem aangewezen lid van de Stuurgroep terwijl de uitreiking zelf zal geschieden door de Burgemeester.

Omtrent de kandidaat a. De kandidaatstellingdientten alle tijde een in leven zijnde persoon te betreffen. Mocht een kandidaat na goedkeuring overlijden, dan treedt de procedure zoals genoemd in artikel 4.e in werking. b. De kandidaten dienen personen te zijn, die "hun sporen" op het gebied de carnaval in Landgraaf, cq. in een van de kernen, ruimschoots hebben verdiend. De kandidaat hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente. c. Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking voor de onderscheiding. d. In de pers zal bekend gemaakt worden of in het betreffende jaar de orde zal worden uitgereikt. De naam van de persoon, aan wie de onderscheiding in enig jaar wordt uitgereikt, zal tot de uitreiking onder embargo blijven. Waar in deze richtlijnen gesproken wordt van kandidaat dient ook kandidate gelezen te worden.

Stacks Image 15

Contact gegevens:

Wilt u graag meer informatie over de Stichting stuurgroep carnavalsorganisaties Landgraaf neem dan contact op met onze secretaris.

Bereikbaar via: 
secretariaatstuurgroep@gmail.com


Stichtingstuurgroep Landgraaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.