Aangesloten verenigingen en organisaties

Stichting Landgraafoptoch

Werd opgericht op 19 september 2003.Zij is ontstaan door een samenwerkingvan de bestaande Optochtcomités van Nieuwenhagen en Schaesberg in 2002 trok voor de allereerste keer de Landgraafoptocht door de straten van Landgraaf. De organisatie was in handen van het samen-werkingsverband van de Optochtcomités van Nieuwenhagen en Schaesberg. Dit gebeurde ook in 2003. Door het overweldigend succes van de eerste twee edities werd na de optocht van 2003 besloten het samenwerkingsverband op te heffen en de organisatie van de Landgraafoptocht onder te brengen in de nieuw op te richten Stichting "Landgraafoptoch"


Carnavals Verein de UNSkes

Is een dames carnavals vereniging uit Landgraaf. De naam is een samenvoegsel van de eerste letters van de Landgraafse kerkdorpen: Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Schaesberg,maar staat tevenssymbolisch voor 'het gewichtvan de dames' in de carnavalstijd. Een aantal zeer enthousiaste carnavalisten hadden in 1988 het idee, een leuke vereniging op te richten,waarbij hetbreed uitdragen van carnaval en natuurlijk gezelligheid centraal staat. Statutair is de vereniging opgericht op 23 februari 1989


Carnavals Verein Ieëre Road de Sjweëgelsöppers

Carnaval verenigt vaak historie van een plaats met specifieke tradities. Zo is de oorsprong van de huidige carnavalsvereniging de Sjweëgelsöpper terug te voeren naar 1948. Toen werd CV De Schans opgericht. In 1950 trok de eerste optocht. Die mocht niet over Nieuwenhaags gebied trekken omdat daar CV de Sjweëgelsöpper actief was. Een eerste fusiepoging in 1965 mislukte. In 1975 werd op verzoek van toenmalig burgemeester Meyer carnaval in Nieuwenhagen grootser aangepakt. Dat moest ooktot uiting komen in de naam. Hieruit volgde de oprichting van CV Groeët Neuehage. Aan deze vereniging werd een Ieëre Road gekoppeld. Deze ijverde toen al voor de organisatie van één optocht voor Schaesberg en Nieuwenhagen. Een eerste poging daartoe in 1976 was geen succes. De Ieëre Road organiseerde een aantal activiteiten en ging zich steeds zelfstandiger opstellen. Dat leide in 1982 uiteindelijk tot de oprichting van ‘CV Ieëre Road de Sjweëgelsöppers’. In 1995 kreeg de vereniging haar eigen sjlaager geschreven en gecomponeerd door May en Jo Quaedflieg "Doe bis mie Sjweëgelsöpperke’

 


D'r Schaesbergse Vasteloavends Verein

Werd opgericht op 28 januari 1968 en kwam tot stand uit een fusie van de in 1945 opgerichte carnavalsvereniging 'De Grienlächer', de in 1948 opgerichte vereniging 'D'r Sjeet' en de in 1957 opgerichte vereniging 'Kakert Alaaf'. Zoals de Nederlandse Staatscourant van 29 januari 1975 vermeldt, stelt deze vereniging zich tot doel: "het organiseren en bevorderen van een gepaste carnavalsviering in de gemeente "Landgraaf en Schaesberg".

 

Carnavals Verein de Spinneköpkes 

In 1956 organiseerde de Katholieke Vrouwenbeweging voor de eerste keer een carnavalsavond.
Die avond was er toch één man in hun midden. Hij presenteerde het programma. Paula Franssen vond
dat ze dat zelf ook kon. In 1957 stond ze dan ook als Presidente van CV de Spinneköpkes op de buhne
Omstreeks 1974 gingen de Spinneköpkes als zelfstandige vereniging verder.


Vasteloavundsverein De Parkstad Böck

Opgericht in 2002 is een nog relatief jonge en enthousiaste vereniging. De vereniging heeft haar residentie in MFC An d'r Put gelegen aan de Pastoor Scheepersstraat, hier organiseert zij ook haar activiteiten. De vereniging heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd en onderhoud contacten met vele verenigingen in Parkstad, de rest van Limburg en ook het Duitse grensgebied. De vereniging heeft haar naamsbekendheid ook te danken aan de, in het jonge verleden,door de Stichting Organisatie Parkstad Weekend georganiseerde evenementen met (inter)nationaal bekende artiesten en de keulse revue


Carnavals Verein D'r Sjtee Uul

Is helemaal ingeburgerd in de hechte gemeenschap Lauradorp. De carnavals vereniging die al veertig jaar bestaat, blijft vasthouden aan die oude naam. Dat heeft te maken met een stuk historie. Deze gemeenschap heeft veel te danken aan de mijn. Voor ons blijft die accommodatie Huis Lauradorp. Dat het gebouw al geruime tijd Sjtee Uul heet is niet door iemand van ons bedacht. Er zijn enkele verenigingen die ook de naam Sjtee Uul dragen. In het begin hadden we daarwat moeite mee. Nu niet meer. Wij voelen ons daar thuis. Dat moeten we proberen zo te houden. Met een sterk bestuur lukt dat.

Vasteloavends Verein de Geete 

Een Geet werd geboren.Op 1 januari 1938 oprichtingsdatum van vasteloavendsverein "De Geete" Het begin: Dit ligt bij de zangverenigingSt.Rochus, deze vereniging hielden traditiegetrouw zaterdagvoor de Carnaval een familieavond.Op deze avond traden o.a. Nbl Lutgens samen met zijn broers op met zangnummers. In de loop van de tijd werden het gemengde optredens samen met de vrouwen erbij. Nog later traden de leden verkleed op, sommige met een masker, andere met een hoed, andere als oud wijf.Toen de toenmalig voorzittervan de fanfare St.Elisabeth Leopold Simons ook eens naarde Familie avond was geweest en de groep verklede heeft zien optreden. Kwam het idee bij hem op om hier iets mee te doen. Binnen een kort tijdsbestek was er al een hele groep mensen om Leopold Simons heen, en de oprichting van Vasteloavends Verein de Geete was een feit, als oprichtingsdatum is 1 januari 1938 aangehouden.Zonder mensen te kort te willen doe, zijn het vooral Leopold Simons en Nöl Lutgens geweest, die verantwoordelijk zijn geweest voor het ontstaan van V.V. De Geete. Uiteraard was de oprichting van de grond gekomen als "de mannen van het eerste uur" er niet waren geweest

Carnavals Verein de Wespelle 

Eind 1953 werd het plan opgevat om een passende carnavalsviering in Rimburg te organiseren. Het bestuur van de toenmalige KAJ zette de schouders eronder en dat het resultaat. Een grote steun in de organisatie van de eerste zitting en veel goede raad kregen ze van dhr. A.  Mennis sr. Hij was ook de eerste president van de vereniging. Na een goede start droeg hij na een jaar het presidentschap over aan zijn zoon Aloys, die deze functie 40 jaar zou blijven vervullen. De volgende president werd Jo Beismann die de functie twee seizoenen op zich nam. Jo werd opgevolgd door Sjef Konings die tot het eind van het afgelopen seizoen het presidentschap heeft vervuld. Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering werd André Dadziak gekozen tot president. Momenteel telt de vereniging een dertigtal leden en kan men met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

Carnavals Verein de Pänkes

Het was tijdens het schoolcarnaval 2002 in de Residentie dat sommigen kwamen te spreken over het feit dat er al enkele jaren in Abdissenbosch geen carnavals-vereniging meer was. Het idee werd geboren om een nieuwe carnavalsvereniging op te richten. De eerste bijeenkomst werd op 30 maart 2002 gehouden. Vanuit die bijeenkomst werd een aantal personen gekozen die belast werden met “de oprichting van een carnavalsvereniging” En op 6 juni 2002 was het zover. Op die dag werd bij notaris Ummels de oprichtingsakte van carnavalsvereniging De Pänkes gepasseerd. De naam Pänkes komt voort uit de drie wijken waarop de carnavalsvereniging zich richt: Parkheide, Abdissenbosch en Namiddagsche Driessen. Zoals dat bij een carnavalsvereniging hoort hebben ook de Pänkes een Raad van Elf en wordt er iedere jaar in november een Prins, Prinses of Prinsenpaar geproclameerd. 
Naast de leden van de Raad van Elf kent de vereniging ook gewone leden en senatoren. Het aantal senatoren is beperkt tot 44 personen. Het aantal leden van de Raad van Elf en het aantal gewone leden samen is beperkt tot 44. De Pänkes zijn aangesloten bij het Overkoepelend Orgaan van de Waubachse Carnavalsverenigingen en levert vanuit die deelname één keer in de drie jaar de Wijkprins van Ubach over Worms. Uiteraard doen de Pänkes ieder jaar mee aan de Optocht van Waubach op carnavalszondag. Het Bestuur bestaat momenteel uit: Patrick Pelzer voorzitter, Frans van Elteren secretaris, Theo v/d Hork penningmeester, Patrick Pelzer president: en Jeroen Peeters, Lars Ricksen, Roger Huijnen en John Vanovermeere bestuursleden. 


Overkoepelend orgaan samenwerkende carnavalsverenigingen Ubach over Worms


Overige verenigingen

Ze zijn beroemd, ze zijn berucht in ieder geval kent iedereen ze:
"De Koetsche Grüskes uit de Groenstraat."
Onverbrekelijk verbonden aan de vasteloavunds verein “De Geete” en het Auw Wieverbal van de Groenstraat. Al ruim 60 jaar trekken ze elk jaar op de donderdag voor carnaval met hun koets door de oostelijke mijnstreek. Bezoeken burgemeesters, cafés en verenigingen en wijzen iedereen op het ’s avonds plaatsvindende Auw Wieverbal.

De geschiedenis van de Koetsche Grüskes begint ongeveer in het jaar 1865 bij de ondernemende Groenstraters, de mannen van d’r hoarsjnitt genaamd. Zij boden hun koopwaar vooral aan op Vet-donnesjtig (donderdag voor carnaval), aan de haaropkopers van pruikenateliers uit Duitsland en omstreken. De vrouwen gingen met paard en koets hun mannen halen om er zo voor te zorgen dat ze niet alle geld op maakten in de cafés. Ze werden daarom ook wel eens mopperend Auw Wiever genoemd. De vrouwen maakten volgens de overlevering uiteindelijk meer kabaal dan de mannen en waren nauwelijks meer weg te slaan. Dit draaide uit op een geweldig feest met dans en muziek. De klederdracht versterkt het begrip Auw Wiever, maar zij werden liever Koetsche Grüskes genoemd.


Prinse-Road Schaesberg

Wie 't allemoal is begonne.

44 joar Prinse Road Schaesberg. Dat is nit nieks. Ontsjtaange in ing tied wie Carnaval in Schaesberg ing sjtormechtige tied durchmakde. Precies op d'r 11e van d'r 11e in 1969 woar 't ee feit. D'r Jo II Storms woeët op d'r 4e jannewari 1969 geproclameerd. Op deëzelfde oavend maket heë kennis mit ee paar oad-prinse. Die woare eegelik noa hun periode als prins tusje de wal en 't sjip gevalle en lepe get verlore erum. Ex-prinse koste of lid weëde van d'r Schaesbergse Vastelaovends Verrein of ze trokke zich, ing ervaring rieker, truuk oet de carnaval. Noa de carnaval van 1969 pakket d'r Jo II d'r droad op en reep heë ee aantal oad-prinse van de joare doavuur bijee um de oprichting van inne verrein van Oad Prinse te besjpreëke. Op 8 juni 1969 woeët in d'r Narretempel 't Sjtreëperkruuts durch de oad-prinse Jo I Smeets, Sjef I Wolff, Piet I Diemant, Sander I Robberts, Hub I Gulpers en d'r initiatiefneumer d'r Jo II Storms inne verrein van oad prinse opgericht. 't Gilde van oad prinse, d'r Prinse Road Schaesberg woar gebore.  Opzet woar twieëledig. Op de ieëtsjte plaatsj vuurkunt de opname in d'r Prinse Road dat inne prins noa ee joar inne kater uuverhilt en in ee sjwat loak vilt en in de twieëde plaatsj bliet soene jong mit al zieng ervaring behoate vuur d'r Sjeeter carnaval. D'r georganiseerde Carnaval zou doa zieëker profieet van kinne han.

Op zich ligkt 't oprichte van in aparte verrein vuur oad-prinse nit vuur de hank. Doe has te make mit twieë organisaties die gidder autonoom en op op hun ege maneer carnavalstradities interpretere. Doe zouws eegelik dinke dat inne oad-prins weët ingelieefd in de afdeling ex-prinse van d'r Carnavalsverein, mar dat woar toen nit an de orde. Waal is vanaaf 't begin samegewirkt mit d'r Schaesbergse Vasteloavends Verrein. En noen nog is gidder joar went d'r prins geproclameerd weët en noa ee seizoen wer aaftreënt d'r Prinse Road doabij betrokke. Lange tied woar d'r vuurzitter van d'r Prinse Road och betrokke bij 't inwijde van d'r nuije prins in de rituele ronk d'r Sjeeter Carnaval. Helaas is die traditie losgeloate. 

D'r Prinseroad weët gidder joar aagevuld mit ee nui lid. En zoeë weët d'r Verrein joar noa joar groeëter en sjterker. Durch die iezersjterke formule woabij 't ervare kader ummer en gesjtaag weët oeetgebreid gruit d'r verrein gidder joar ee bietje. Dat makt dat d'r verrein in Schaesberg en wiet doaboete gezieë maag weëde.  Doa zint vier greuutsj op en vier hopae dat nog lang te blieve.

CV de Hootkuulle

C.V. "De Hootkuulle" werd spontaan opgericht in 1982. Een groep jongeren van de harmonie hield tijdens de carnaval van dat jaar een kroegentocht. Tijdens deze kroegentocht zakte iemand van deze groep in een enthousiaste bui door een stoel. Met de houten stoelpoot in de hand, (inne hootkuul), werd spontaan "Hootkuulle Alaaf!" geroepen. De oprichting van C.V. "De Hootkuulle" was hiermee een feit.