Omschrijving:

De onderscheiding is een bronssculptuur van beeldend kunstenaar Wim Steins die jaarlijks door het gemeentebestuur wordt uitgereikt aan een inwoner uit Landgraaf die zich voor het carnavals-gebeuren op bijzondere wijze heeft gemanifesteerd en verdienstelijkgemaakt. De Stuurgroep van Landgraafse Carnavalsorganisaties doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuurgaat indien gewenst c.q noodzakelijk de antecedenten na van de voordracht alvorens deze definitief wordt toegekend. In de Landgraafbok wordt de naam van de drager en het jaar van uitreiking gegraveerd.
 
1.Doel
De gemeenschapszin tussen de bevolking van de Landgraafse kernen bevorderen door het jaarlijkstoekennen van een 'brede' ge-meentelijke onderscheidingaan een inwoner (m/v) van Landgraaf die zich op carnavalistisch gebied voor de Landgraafse gemeenschap (of een deel daarvan) verdienstelijk heeft gemaakt.

2.De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf De kandidaatstellingen uiteindelijke selectie van de kandidaat voor de Landgraafbok zal geschieden in opdracht van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf. De burgemeester en de wethouder cultuur worden op de hoogte gesteld worden van de geselecteerde kandidaat.

3.De uitreiking

De Landgraaforde zal jaarlijks door de Burgemeester van Landgraaf worden uitgereikt tijdens de feestelijkheden rondom de installatie van de Stadsprins(es) op carnavalszaterdag. De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf zal, i.s.m. het gemeentebestuur zorgdragen voor de organisatie rond de uitreiking van de orde.

4 Benoemingsprocedure

a.De commissie "Landgraafbok" bestaat uit drie leden van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf, één lid uit iedere kern van de voormalige gemeenten Schaesberg,Nieuwenhagen en Ubach over Worms. Dit met uitzondering van het gestelde in artikel 21 lid 2.
b.Kandidaten kunnen naar voren worden gebracht door alle inwoners van de Gemeente Landgraaf.
c.De Commissie selecteert de aangebrachte kandidaten en brengt de nummer 1 naar voren bij de voorzittervan het Dagelijks Bestuur van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf.
d.Vervolgens neemt de commissie Landgraafbok contact op met de kandidaat.
e.Mocht onverhoopt blijken, dat de kandidaatgeen prijs stelt op de orde en deze weigert, stelt de commissie kandidaat nr. 2 voor bij het Dagelijks Bestuur van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf en treedt vervolgens de procedure, zoals genoemd in punt d in werking. f.Na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur wordt de kandidaat voorgedragen bij de verantwoordelijke wethoudervan cultuur voor de formele goedkeuring binnen het college. De Stuurgroep van Landgraafse Carnavalsorganisaties doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. Het gemeente bestuur gaat indien gewenst c.q. noodzakelijk de antecedenten na van de voordracht alvorens deze definitief wordt toegekend. g. Van de commissieleden treedt jaarlijks bij toerbeurt één lid af. Het aftredende commissielid is terstond herkiesbaar. h. De onderscheiding zal bestaan uit een draagorde met een bijbehorende oorkonde. i. De onderscheiding zal steeds dezelfde vorm en grootte hebben en als zodanig herkenbaar zijn als de Landgraafbok. j. Op de oorkonde zal de naam van de gedecoreerde worden vermeld, en het jaar waarin de orde is toegekend. k. De orde wordt jaarlijks, uitgezonderd het gestelde in punt f, uitgereikt. I. De kandidaat dient de orde zelf in ontvangst nemen, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen zoals ziekenhuisopname, sterfgeval in de naaste familie, e.d. In deze gevallen wordt door de commissie in overleg met het Dagelijks Bestuur van de Stichting Carnavalsorganisaties Landgraaf beslist hoe en waar de uitreikingzal plaatsvinden. m. De uitreiking vindt plaats, behoudens bijzondere omstandigheden zoalsgenoemd in punt I tijdens de sleuteloverdracht  n. De presentatie rond de uitreiking is in handen van de voorzitter of door een door hem aangewezen lid van de Stuurgroep terwijl de uitreiking zelf zal geschieden door de Burgemeester.

5. Omtrent de kandidaat*
a. De kandidaatstellingdientten alle tijde een in leven zijnde persoon te betreffen. Mocht een kandidaat na goedkeuring overlijden, dan treedt de procedure zoals genoemd in artikel 4.e in werking. b. De kandidaten dienen personen te zijn, die "hun sporen" op het gebied  de carnaval in Landgraaf, cq. in een van de kernen, ruimschoots hebben verdiend. De kandidaat hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente. c. Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking voor de onderscheiding. d. In de pers zal bekend gemaakt worden of in het betreffende jaar de orde zal worden uitgereikt. De naam van de persoon, aan wie de onderscheiding in enig jaar wordt uitgereikt, zal tot de uitreiking onder embargo blijven. 


*Waar in deze richtlijnen gesproken wordt van kandidaat dient ook 
kandidate gelezen te worden.