Landgraaf Bok

Door: | Datum: | Categorie:

Omschrijving: De onderscheiding is een bronssculptuur van beeldend kunstenaar Wim Steins die jaarlijks door het gemeentebestuur wordt uitgereikt aan een inwoner uit Landgraaf die zich voor het carnavals-gebeuren op bijzondere wijze heeft gemanifesteerd en verdienstelijkgemaakt. De Stuurgroep van Landgraafse Carnavalsorganisaties doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuurgaat indien gewenst c.q noodzakelijk de antecedenten na van de voordracht alvorens deze definitief wordt toegekend. In de Landgraafbok wordt de naam van de drager en het jaar van uitreiking gegraveerd.

1.Doel De gemeenschapszin tussen de bevolking van de Landgraafse kernen bevorderen door het jaarlijkstoekennen van een 'brede' ge-meentelijke onderscheidingaan een inwoner (m/v) van Landgraaf die zich op carnavalistisch gebied voor de Landgraafse gemeenschap (of een deel daarvan) verdienstelijk heeft gemaakt.

2.De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf De kandidaatstellingen uiteindelijke selectie van de kandidaat voor de Landgraafbok zal geschieden in opdracht van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf. De burgemeester en de wethouder cultuur worden op de hoogte gesteld worden van de geselecteerde kandidaat.

3.De uitreiking De Landgraaforde zal jaarlijks door de Burgemeester van Landgraaf worden uitgereikt tijdens de feestelijkheden rondom de installatie van de Stadsprins(es) op carnavalszaterdag. De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf zal, i.s.m. het gemeentebestuur zorgdragen voor de organisatie rond de uitreiking van de orde.

4 Benoemingsprocedure a.De commissie "Landgraafbok" bestaat uit drie leden van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf, één lid uit iedere kern van de voormalige gemeenten Schaesberg,Nieuwenhagen en Ubach over Worms. Dit met uitzondering van het gestelde in artikel 21 lid 2. b.Kandidaten kunnen naar voren worden gebracht door alle inwoners van de Gemeente Landgraaf. c.De Commissie selecteert de aangebrachte kandidaten en brengt de nummer 1 naar voren bij de voorzittervan het Dagelijks Bestuur van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf. d.Vervolgens neemt de commissie Landgraafbok contact op met de kandidaat. e.Mocht onverhoopt blijken, dat de kandidaatgeen prijs stelt op de orde en deze weigert, stelt de commissie kandidaat nr. 2 voor bij het Dagelijks Bestuur van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf en treedt vervolgens de procedure, zoals genoemd in punt d in werking. f.Na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur wordt de kandidaat voorgedragen bij de verantwoordelijke wethoudervan cultuur voor de formele goedkeuring binnen het college. De Stuurgroep van Landgraafse Carnavalsorganisaties doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. Het gemeente bestuur gaat indien gewenst c.q. noodzakelijk de antecedenten na van de voordracht alvorens deze definitief wordt toegekend. g. Van de commissieleden treedt jaarlijks bij toerbeurt één lid af. Het aftredende commissielid is terstond herkiesbaar. h. De onderscheiding zal bestaan uit een draagorde met een bijbehorende oorkonde. i. De onderscheiding zal steeds dezelfde vorm en grootte hebben en als zodanig herkenbaar zijn als de Landgraafbok. j. Op de oorkonde zal de naam van de gedecoreerde worden vermeld, en het jaar waarin de orde is toegekend. k. De orde wordt jaarlijks, uitgezonderd het gestelde in punt f, uitgereikt. I. De kandidaat dient de orde zelf in ontvangst nemen, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen zoals ziekenhuisopname, sterfgeval in de naaste familie, e.d. In deze gevallen wordt door de commissie in overleg met het Dagelijks Bestuur van de Stichting Carnavalsorganisaties Landgraaf beslist hoe en waar de uitreikingzal plaatsvinden. m. De uitreiking vindt plaats, behoudens bijzondere omstandigheden zoalsgenoemd in punt I tijdens de sleuteloverdracht n. De presentatie rond de uitreiking is in handen van de voorzitter of door een door hem aangewezen lid van de Stuurgroep terwijl de uitreiking zelf zal geschieden door de Burgemeester.

  1. Omtrent de kandidaat* a. De kandidaatstellingdientten alle tijde een in leven zijnde persoon te betreffen. Mocht een kandidaat na goedkeuring overlijden, dan treedt de procedure zoals genoemd in artikel 4.e in werking. b. De kandidaten dienen personen te zijn, die "hun sporen" op het gebied de carnaval in Landgraaf, cq. in een van de kernen, ruimschoots hebben verdiend. De kandidaat hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente. c. Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking voor de onderscheiding. d. In de pers zal bekend gemaakt worden of in het betreffende jaar de orde zal worden uitgereikt. De naam van de persoon, aan wie de onderscheiding in enig jaar wordt uitgereikt, zal tot de uitreiking onder embargo blijven.

*Waar in deze richtlijnen gesproken wordt van kandidaat dient ook kandidate gelezen te worden.

PHP took 0.027 seconds to execute.
Posts Folder: ../posts
Images Folder: ../image-uploads
PHP Version: 7.4.32
Alloy v3.2.0
Post ID: landgraaf-bok
Category ID: Aangesloten verenigingen en organisaties
Stichting Overkoepelend Orgaan C.V. Optocht komitee Ubach over Worms
Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Sinds 1964 organiseert de Stichting Overkoepelend Orgaan Samenwerkende carnavalsverenigingen Ubach over Worms (beter bekend als OKO) de grote carnavalsoptocht op Carnavalszondag in Ubach Over Worms. De optocht begint om 14.11 uur in de Groenstraat en gaat vervolgens via de Kerkstraat, Hovenstraat, Sloterstraat, Maastrichterlaan, Kantstraat, Gank en Gravenweg naar gemeenschapshuis De Residentie waar de ontbinding is.
De Stichting wordt gevormd door de drie Waubachse carnavalsverenigingen VV De Geete, CV d’r Sjtee Uul en CV De Pänkes. Een jaar geleden is het Bestuur ingrijpend veranderd. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit drie enthousiaste en gedreven afgevaardigden uit die drie verenigingen: Voorzitter Frans van Elteren (CV De Pänkes), secretaris Danny Kauwenberg ( VV De Geete) en penningmeester Marco Moonen (CV d’r Sjtee Uul) Het Bestuur bestaat verder nog uit leden van de drie verenigingen. Voordat de optocht op carnavalszondag echt kan vertrekken, is er in de maanden ervoor al een berg werk verzet.
Het aanvragen van vergunningen, maken van posters, benaderen van sponsoren, samenstellen van de jury, gesprekken met politie en gemeente, organiseren van collectanten en verkeersregelaars, regelen van dranghekken, mobiele toiletten en papiercontainers, samenstellen van de optocht, zijn slechts een kleine opsomming van alle werkzaamheden.


Maar het is niet alleen veel werk; om de carnavalsoptocht te organiseren en goed te laten verlopen worden ook veel kosten gemaakt. Een gedeelte van die kosten wordt gedekt door een subsidie van de gemeente Landgraaf. Daarnaast zijn echter ook de opbrengsten van de sponsoren en de collecte tijdens de optocht belangrijk. Houdt daarom in gedachten dat uw bijdrage aan de collectanten hard nodig is om volgend jaar weer een fantastische carnavalsoptocht door Ubach over Worms te laten trekken.

Vasteloavundsverein De Parkstad Bock
Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Vasteloavundsverein De Parkstad Böck Opgericht in 2002 is een nog relatief jonge en enthousiaste vereniging. De vereniging heeft haar residentie in MFC An d'r Put gelegen aan de Pastoor Scheepersstraat, hier organiseert zij ook haar activiteiten. De vereniging heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd en onderhoud contacten met vele verenigingen in Parkstad, de rest van Limburg en ook het Duitse grensgebied. De vereniging heeft haar naamsbekendheid ook te danken aan de, in het jonge verleden,door de Stichting Organisatie Parkstad Weekend georganiseerde evenementen met (inter)nationaal bekende artiesten en de keulse revue
Bestuur: Voorzitter komt komt Secretaris Rien Veerman, Penningmeester Rob Schuuring
Informatie: secretariaat@parkstadbock.nl

Carnavals Verein de Pänkes
Door: Hubert Schunken | Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Carnavals Verein de Pänkes Het was tijdens het schoolcarnaval 2002 in de Residentie dat sommigen kwamen te spreken over het feit dat er al enkele jaren in Abdissenbosch geen carnavals-vereniging meer was. Het idee werd geboren om een nieuwe carnavalsvereniging op te richten. De eerste bijeenkomst werd op 30 maart 2002 gehouden. Vanuit die bijeenkomst werd een aantal personen gekozen die belast werden met “de oprichting van een carnavalsvereniging” En op 6 juni 2002 was het zover. Op die dag werd bij notaris Ummels de oprichtingsakte van carnavalsvereniging De Pänkes gepasseerd. De naam Pänkes komt voort uit de drie wijken waarop de carnavalsvereniging zich richt: Parkheide, Abdissenbosch en Namiddagsche Driessen. Zoals dat bij een carnavalsvereniging hoort hebben ook de Pänkes een Raad van Elf en wordt er iedere jaar in november een Prins, Prinses of Prinsenpaar geproclameerd. Naast de leden van de Raad van Elf kent de vereniging ook gewone leden en senatoren. Het aantal senatoren is beperkt tot 44 personen. Het aantal leden van de Raad van Elf en het aantal gewone leden samen is beperkt tot 44. De Pänkes zijn aangesloten bij het Overkoepelend Orgaan van de Waubachse Carnavalsverenigingen en levert vanuit die deelname één keer in de drie jaar de Wijkprins van Ubach over Worms. Uiteraard doen de Pänkes ieder jaar mee aan de Optocht van Waubach op carnavalszondag.
Bestuur: Voorzitter Patrick Pelzer Secretaris Lou Riksen Informatie:info@cvdepankes.nl


Carnavals Verein de Wespelle Eind 1953 werd het plan opgevat om een passende carnavalsviering in Rimburg te organiseren. Het bestuur van de toenmalige KAJ zette de schouders eronder en dat het resultaat. Een grote steun in de organisatie van de eerste zitting en veel goede raad kregen ze van dhr. A. Mennis sr. Hij was ook de eerste president van de vereniging. Na een goede start droeg hij na een jaar het presidentschap over aan zijn zoon Aloys, die deze functie 40 jaar zou blijven vervullen. De volgende president werd Jo Beismann die de functie twee seizoenen op zich nam. Jo werd opgevolgd door Sjef Konings die tot het eind van het afgelopen seizoen het presidentschap heeft vervuld. Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering werd André Dadziak gekozen tot president. Momenteel telt de vereniging een dertigtal leden en kan men met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.
Bestuur: Voorzitter Fer Weijers Secretaris Geoffrey Jongen Penningmeester Frans Paardekoper Informatie: info@wespelle.nl

Vasteloavends Verein de Geete
Door: Hubert Schunken | Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Vasteloavends Verein de Geete Een Geet werd geboren.Op 1 januari 1938 oprichtingsdatum van vasteloavendsverein "De Geete" Het begin: Dit ligt bij de zangverenigingSt.Rochus, deze vereniging hielden traditiegetrouw zaterdagvoor de Carnaval een familieavond.Op deze avond traden o.a. Nbl Lutgens samen met zijn broers op met zangnummers. In de loop van de tijd werden het gemengde optredens samen met de vrouwen erbij. Nog later traden de leden verkleed op, sommige met een masker, andere met een hoed, andere als oud wijf.Toen de toenmalig voorzittervan de fanfare St.Elisabeth Leopold Simons ook eens naarde Familie avond was geweest en de groep verklede heeft zien optreden. Kwam het idee bij hem op om hier iets mee te doen. Binnen een kort tijdsbestek was er al een hele groep mensen om Leopold Simons heen, en de oprichting van Vasteloavends Verein de Geete was een feit, als oprichtingsdatum is 1 januari 1938 aangehouden.Zonder mensen te kort te willen doe, zijn het vooral Leopold Simons en Nöl Lutgens geweest, die verantwoordelijk zijn geweest voor het ontstaan van V.V. De Geete. Uiteraard was de oprichting van de grond gekomen als "de mannen van het eerste uur" er niet waren geweest
Bestuur: Voorzitter Frans Verboeket Secretaris Lou van Poumeren Penningmeester John Thonen Informatie: secretariaat@degeete.nl

Carnavals Verein de Spinneköpkes
Door: Hubert Schunken | Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Carnavals Verein de Spinneköpkes In 1956 organiseerde de Katholieke Vrouwenbeweging voor de eerste keer een carnavalsavond. Die avond was er toch één man in hun midden. Hij presenteerde het programma. Paula Franssen vond dat ze dat zelf ook kon. In 1957 stond ze dan ook als Presidente van CV de Spinneköpkes op de buhne Omstreeks 1974 gingen de Spinneköpkes als zelfstandige vereniging verder.
Bestuur: Voorzitter Sylvia Jeukens, Secretaris Lilian Pusemann, Penningmeester Sylvia Jeukens Informatie: secretariaat.spinnekopkes@gmail.com

D'r Schaesbergse Vasteloavends Verein
Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
D'r Schaesbergse Vasteloavends Verein Werd opgericht op 28 januari 1968 en kwam tot stand uit een fusie van de in 1945 opgerichte carnavalsvereniging 'De Grienlächer', de in 1948 opgerichte vereniging 'D'r Sjeet' en de in 1957 opgerichte vereniging 'Kakert Alaaf'. Zoals de Nederlandse Staatscourant van 29 januari 1975 vermeldt, stelt deze vereniging zich tot doel: "het organiseren en bevorderen van een gepaste carnavalsviering in de kern Schaesberg

Carnavals Verein de UNSkes
Door: Hubert Schunken | Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Is een dames carnavals vereniging uit Landgraaf. De naam is een samenvoegsel van de eerste letters van de Landgraafse kerkdorpen: Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Schaesberg,maar staat tevenssymbolisch voor 'het gewichtvan de dames' in de carnavalstijd. Een aantal zeer enthousiaste carnavalisten hadden in 1988 het idee, een leuke vereniging op te richten,waarbij hetbreed uitdragen van carnaval en natuurlijk gezelligheid centraal staat. Statutair is de vereniging opgericht op 23 februari 1989

Stichting Landgraafoptoch
Door: Hubert Schunken | Datum: 08-17-2021 | Categorie: Aangesloten verenigingen en organisaties
Werd opgericht op 19 september 2003. Zij is ontstaan door een samenwerkingvan de bestaande Optochtcomités van Nieuwenhagen en Schaesberg in 2002 trok voor de allereerste keer de Landgraafoptocht door de straten van Landgraaf. De organisatie was in handen van het samen-werkingsverband van de Optochtcomités van Nieuwenhagen en Schaesberg. Dit gebeurde ook in 2003. Door het overweldigend succes van de eerste twee edities werd na de optocht van 2003 besloten het samenwerkingsverband op te heffen en de organisatie van de Landgraafoptocht onder te brengen in de nieuw op te richten Stichting "Landgraafoptoch"
Stacks Image 15

Contact gegevens:

Wilt u graag meer informatie over de Stichting stuurgroep carnavalsorganisaties Landgraaf neem dan contact op met onze secretaris.

Bereikbaar via: 
secretariaatstuurgroep@gmail.com


Stichtingstuurgroep Landgraaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.